+976 70007081

Өргөдөл гаргах маягт

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх  дэх

Эвлэрүүлэн зуучлалд өргөдөл гаргах нь

 

  1. оны ….сарын ….өдөр                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

 

  1. Өргөдөл гаргагч:

Улаанбаатар хот …………….дүүргийн ……………..-р хороо ………………………………..хороолол, …………………………………….. байр/гудамж ……………тоотод оршин суух РД:……………………………….  дугаартай /ургийн овогтой/………………………………………..эцэг эхийн нэр…………………………………. Нэр…………………………….. харилцах утас дугаар ……………………..хуулийн этгээд бол түүний нэр …………………………………ажлын газар ……………………………………………………………… утас ………………….

  1. Эвлэрэлд уригдсан тал:

Улаанбаатар хот …………….дүүргийн ……………………………………………………….-р хороо ………………………………..хороолол,……………………………………..байр/гудамж ……тоотод оршин суух РД:……………………………….  дугаартай /ургийн овогтой/……………… ……………………………../эцэг, эхийн нэр/ ………………………………..ны /өөрийн нэр/ ……………………………. харилцах утас дугаар …………………….. хуулийн этгээд бол нэр…………………………………утас…………………………………………….., /ажлын газар/…………………………ажилтай ………………………………………. Утас ………………….

Маргааны агуулга

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах  ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэ хүү өргөдлийг гаргаж байна.

Өргөдөлд хавсаргасан баримт:

  1. Өргөдөл 1%
  2. Өргөдөл гаргагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  3. Уригдсан талын иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Тэмдэгтийн хураамж 30,000 төгрөг төлсөн баримт /СХДүүргийн татварын данс УБ банк 2601025961/
  5. Холбогдох гэрээний хуулбар
  6. Бусад холбогдох баримт

Бүгд …..хуудас баримт хавсаргав.

 

Өргөдөл гаргагчийн гарын үсэг                 ……………………………………….