+976 70007081

Эвлэрэлийн гэрээ

Эвлэрлийн гэрээ
2018 оны … сарын … өдөр                                                 Дугаар …                                                    Улаанбаатар
Өргөдөл гаргагч: ……………………………………..овгийн ………………………………………….. хаяг …………………………..аймаг ………………………..сум, …………..баг, ………………….тоотод оршин суух, Регистрийн дугаар ……………………… утас ………………………………………….
Эвлэрэлд уригдсан тал:…………………………овгийн …………………………………….. хаяг …………………………. аймаг …………………………….сум, ………….. баг, ……………….тоотод оршин суух, Регистрийн дугаар ……………………… утас ………………………………………….
Маргааны агуулга:………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
Талуудын байр суурь:
– Өргөдөл гаргагч:…………………………………………………………………………….
-Уригдах тал: ………………………………………………………………………………………
Сум дундын 7 дугаар шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч …………….ийн дэмжлэгтэйгээр ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………маргааны талаар харилцан тохиролцож, Ýвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Èргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.1 дэх хэсгийг үндэслэн 2018 оны … сарын … -ны өдөр эхэлсэн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны явцад дараах зүйлийг тохиролцож эвлэрлийн гэрээ байгуулав. Үүнд:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т зааснаар эвлэрлийн гэрээг шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулахаар тохиролцов.
 
Эвлэрлийн гэрээ байгуулсан:
Өргөдөл гаргагч……………………………………/ /
Эвлэрэлд уригдсан тал…………………………../ /
Эвлэрүүлэн зуучлагч……………………………../ /