+976 70007081

Архивын үйлчилгээ

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд улсын тэмдэгтийн хураамж буруу дансанд тушаасан, улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн боловч шүүхэд нэхэмжлэл гаргаагүй бол дараах загварын дагуу хүсэлтийг 2 хувь бичиж, бүрдүүлбэрүүдийг бүрдүүлэх болно.

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны /шүүхэд/  шүүхийн тамгын газарт хүсэлт гаргах нь:

 

…………………………. овогтой ……………. миний бие нь …. оны ….. сарын ….. өдөр ……. тоот шүүхийн дансанд ……. төгрөг андууран тушаасан. Энэхүү баримтаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргаагүй тул лавлагаа гаргаж өгнө үү.

Хүсэлт гаргасан: ……………

Хаяг:

Утас:

 

Бүрдүүлэх материал:

  1. Иргэний үнэмлэх / аж ахуй нэгж комбаний гэрчилгээ /
  2. Мөнгө төлсөн баримт
  3. Татварын тодорхойлолт
  4. Лавлагаа хүссэн хүсэлт

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн иргэний хэргээс шаардагдах нотох баримтуудыг хуулбарлан авах хүсэлтийн загвар.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газарт хүсэлт гаргах нь:

 

………………… овогтой ………………….  миний бие ……………………–н нэхэмжлэлтэй ………………..-д холбогдох …………. оны ……….. сарын ………… –ний өдрийн ………….. дугаар шийдвэртэй /захирамжтай /-тай Иргэний хэргээс өөрт шаардагдах нотлох баримтуудыг хуулбарлан авах хүсэлтэй байх тул хуулбарлаж өгнө үү.

 

                                           Хүсэлт гаргасан:

                                                                  Хаяг:

                                                                  Утас:

 


Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн иргэний хэрэгтэй танилцах хүсэлт гаргах загвар.

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газарт хүсэлт гаргах нь:

 

………………… овогтой ………………….  миний бие ……………………–н нэхэмжлэлтэй ………………..-д холбогдох …………. оны ……….. сарын ………… –ний өдрийн ………….. дугаар шийдвэртэй /захирамжтай /-тай Иргэний хэрэгтэй танилцах хүсэлтэй байгаа тул тус хэрэгтэй танилцах зөвшөөрөл олгож өгнө үү.

 

Хүсэлт гаргасан:………..

Хаяг:

Утас:

 


 

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газарт                                                         Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай хүсэлт гаргах загвар.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газарт хүсэлт гаргах нь:

 

2019… 00 … 00

                                                      Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай

 

Тус шүүхийн Г.А-ийн нэхэмжлэлтэй Л.А-д холбогдох иргэний хэргийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 184/ШЗ2019/02548 дугаар шүүхийн шийдвэрээр хариуцагч Л.А-аас ₮00.000 төгрөг гаргуулж, нэхэмжлэгч Г.А-д олгуулж шийдвэрлэсэн. Гэтэл хариуцагч нь шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлэхгүй байх тул шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлж өгнө үү.

 

Хүсэлт гаргасан:                           / Г.А /

Гэрийн хаяг:

Утасны дугаар:

 

Мэдээлэл байхгүй байна